คุณกำลังมองหาอะไร?

ลักฐานประกอบการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.12.2565
469
0
แชร์
03
ธันวาคม
2565

Evidence for the preparation of detailed KPI templates according to the 2023 Certificate of Government Practice for the first 5 months (October 2022-February 2023)

*******************

National Dental Health Day 2022
1.
Campaign "Thai Fundee Psalm Somdetya" on the occasion of National Dental Health Day 2022
 
 
 • Onepage
download
 
 • Performance Summary Book Thai Fundee Psalm Somdetya Project" on the occasion of National Dental Health Day 2022
download
A measure of 3.13 percent of the population aged 25-59.
1.
Documentation for the preparation of indicators
 
 
 • Report on the results of the 2020 Survey of Health Behaviors, Literacy and Environmental Factors Affecting Working Age Health
download
 
 • Report on the results of the Survey of Health Behaviors, Literacy and Environmental Factors Affecting Working Age Health, 2021
download
 
 • Report on the results of the 2022 Survey of Health Behaviors, Literacy and Environmental Factors Affecting Working Age Health
download
 
 • Behavioral Health Surveillance Guidelines
download
 
 • Results of behavioral health analysis for the first 5 months
download
 
 • Analysis of service recipients and stakeholders to drive metrics
download
 
 • Service recipients and stakeholders
download
 
 • Performance Standards (SOPs) to drive metrics The percentage of the population aged 25-59
  is prepared for health aging.
download
 
 • Performance Standards (SOPs) to drive indicators The percentage of the population aged 15-59
  has desirable oral care behaviors.
download

2.

Develop a system to monitor behavioral health, knowledge, and environmental factors that affect working-age health.

 

 

 • แนวทางการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ปี 2566

 

download

 
 • Working Group Meeting on The Development of Surveillance Systems, Information, Working Age Cluster No. 1/2022 (9 Nov 2022)

 
 

               one page

download

 
               รายงานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวัง ข้อมูล สารสนเทศคลัสเตอร์วัยทำงาน ครั้งที่1

download

 
 • Meeting to clarify guidelines for monitoring health behaviors, literacy, and environmental factors affecting working-age health (December 1, 2022)
 
 
               one page
download
 
               รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
download
 
 • Guide to collecting behavioral health, knowledge, and environmental factors affecting working-age health (H4U plus)

download

 
 • A series of questions assessing health behaviors, literacy, and environmental factors affecting working-age health 2023.

download

 
 • รายงานการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน

 
 

               มกราคม 2566

download

 

               กุมภาพันธ์ 2566

download

 

               มีนาคม 2566

download

 
 • รายงานผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ อายุ 15 - 59 ปี ปี 66 (5 เดือนแรก)

download

 
 • สไลด์ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ อายุ 15 - 59 ปี ปี 66 (5 เดือนแรก)

download

 
 • รายงานผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ อายุ 25 - 59 ปี ปี 66 (5 เดือนแรก)

download

 
 • สไลด์ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ อายุ 25 - 59 ปี ปี 66 (5 เดือนแรก)

download

 
 • ประชุมติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 5 เดือนแรก) (31 มีนาคม 2566)

 

                 Onepage

download

                 รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

download

3.

Support the use of innovative technologies to build oral health awareness.

 

 
 • Slide promote application Fun D

download

 
 • Publicity clip application Fun D

download

 
 • ข้อมูลการเข้าถึง application Fun D รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566)

download

4.
Driving the promotion of oral health in the workplace
 
 
 • Capacity Development Workshop for Oral Health Advocates in The Workplace (24-25 Nov 22)
 
 

               one page

download

 

               รายงานการประชุม

download

 
 • รายชื่อสถานประกอบการที่ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงาน ปี 2566

download

 
 • ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2566

 

 

               one page

download

 

               รายงานการประชุม

download

5.
Drive oral health enhancement for diabetic patients in conjunction with primary care and work.
 
 
 • แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน สำหรับทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุข
download
 
 • รูปแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานในระดับปฐมภูมิ (เฟส 2)
download
 
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานระดับปฐมภูมิ (เฟส 2) (วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565)

 
 
               one page
download
 
               รายงานการประชุม
download
 
 • ประชุมติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ 1/2565 (28 พ.ย. 65)
 
 
               one page
download
 
               รายงานการประชุม
download
 
 • ประชุมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน (data exchange) ครั้งที่ 1/2565 (14 พ.ย. 65)
 
 
               สไลด์การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
               กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
download
 
 
 
  ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการลดใช้อะมัลกัมทางทันตกรรมภายใต้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
 
1.
เอกสารประกอบการจัดทำตัวชี้วัด
 
 
 • Dental office waste – public health and ecological risks
download
 
 • Minamata convention on mercury
download
 
 • Academic Summary Report on the Impact of Amalgam Consumption on Health By Dental Association
download
 
 • Guide to managing infectious waste and mercury-contaminated waste in dental clinics
download
 
 • Guidelines for the safe use of mercury in dental clinics
download
 
 • Collecting, storing and transporting mercury waste from public health facilities
download
 
 • Office of Dental Health Action Plan FY 2023
download
 
 • Results of analysis on reducing the use and management of amalgam waste in dental clinics. First 5 months
download
 
 • Analysis of service recipients and stakeholders to drive metrics
download
 
 • Service recipients and stakeholders
download
 
 • Performance Standards (SOPs) to drive the reduction of the use and management of amalgam waste in dental clinics.
download

2.

(ร่าง) คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดการใช้วัสดุอะมัลกัมและจัดการขยะ

อะมัลกัมในคลินิกทันตกรรมภายใต้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 

download

3. (ร่าง) แนวทางลดการใช้อะมัลกัมในคลินิกทันตกรรม ปี 2566 download

 

 

 

 

การเฝ้าระวังฟลูออไรด์ในสิ่งแวดล้อมด้านทันตสุขภาพ

 

1.

งานฟลูออไรด์ในยาสีฟัน

 

 
 • โครงร่างวิจัย สถานการณ์การระบุความเข้มข้นฟลูออไรด์บนฉลากยาสีฟันที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ใน พ.ศ.2565

download

 
 • ข้อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับการระบุปริมาณฟลูออไรด์บนฉลากยาสีฟัน

download

2.

งานฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค

 

 
 • กระบวนการดำเนินงานของระบบน้ำสาธารณะในพื้นที่เสี่ยงฟลูออไรด์สูง

download

 
 • การติดตามการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคเกินมาตรฐาน จ.ฉะเชิงเทรา

download

 
 • รายงานผลการตรวจฟลูออไรด์ในน้ำอุปโภค-บริโภค

download

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน