คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างหน่วยงาน

 • สำนักทันตสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข
  • รองผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 • กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย
 • กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข
 • กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
 • กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง
 • กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ