คุณกำลังมองหาอะไร?

 
สำนักทันตสาธารณสุข
วิสัยทัศน์
     เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล* ระบบส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพื่อประชาชนสุขภาพดี
     *การอภิบาล หมายถึง ปกป้อง คุ้มครอง ดูแล
 
พันธกิจ
 1. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย/กฎหมายที่จำเป็น (Policy and Regulation Advocacy) ในด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพของประเทศ
 2. การผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมทันตสุขภาพ
  • ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ตลอดจนเฝ้าระวัง (Surveillance)
  • สถานการณ์ทางทันตสุขภาพ
  • และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก
 3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทันตสาธารณสุขให้สามารถดำเนินการส่งเสริมทันตสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพแก่ประชาชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพให้กับเครือข่าย
 4. การพัฒนาระบบทันตสาธารณสุขให้เข้มแข็ง (System Capacity Building) รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้องโดยการจัดทำแผนงาน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบายกฎหมายและระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
 
บทบาท ภารกิจ 
     มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552)
 1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลัก รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำแผนกำลังคนด้านทันตสาธารณสุขของประเทศ
 2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านทันตสาธารณสุข
 3. พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านทันตสาธารณสุข รวมทั้ง พัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ ระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านทันตสุขภาพในระดับประเทศ เพื่อตอบสนองพระราชดำริและคุ้มครองประชาชนให้เข้าถึงบริการที่จำเป็นทางทันตสุขภาพอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม
 4. พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทันตสุขภาพ
 5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน
 6. สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อให้ประชาชนตระหนักและสามารถดูแลทันตสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม
 7. ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านทันตสุขภาพกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุข
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มอำนวยการ
 1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนัก
 2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์
 3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กำกับ การใช้จ่ายงบประมาณ
 4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่และการอนุรักษ์พลังงาน
 5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสำนัก
 6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนัก
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทันตสุขภาพ และนโยบายรัฐบาล
 2. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์งา แผนงาน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านทันตสาธารณสุข และแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพในระดับพื้นที่และระดับนานาชาติ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนงบประมาณ
 3. พัฒนาระบบการวางแผนงาน/โครงการ การดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายทันตสุขภาพที่ชัดเจนของหน่วยงานระดับสำนัก และการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงานและบุคคล ประเมินสถานการณ์ สภาวะทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย จัดทำข้อเสนอขอบเขต มาตรการและตัวบ่งชี้ของเป้าหมายการพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพช่องปากแข็งแรง
 4. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันทันตสุขภาพ
 5. ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลงานด้านทันตสาธารณสุขของสำนัก รวมทั้งตรวจสอบและประสานแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
 6. ศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงระบบวิธีการ มาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 7. ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ด้านทันตสาธารณสุขและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 8. พัฒนาการจัดการความรู้ และระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านทันตสาธารณสุขเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ ภารกิจของกรม
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย
 1. ประสานงาน การจัดกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนางานวิจัยของสำนักทันตสาธารณสุข
 2. สนับสนุนกระบวนบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้มีบริการที่สะดวก ทันสมัย โปร่งใสและสุจริต
 3. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. พัฒนาคลังความรู้ งานห้องสมุด และงานบริการวิชาการอื่น
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน
 1. ศึกษา วิจัย พัฒนา มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางและรูปแบบการดำเนินงานสร้างเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียน
 2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมกับหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียน
 3. พัฒนาต้นแบบการจัดบริการสร้างเสริมทันตสุขภาพที่เหมาะสมกับหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียน
 4. พัฒนาศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างกระแสการดูแลทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียนแก่ภาคีเครือข่าย
 5. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม ปัจจัยสำคัญ และสถานการณ์ทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียน
 6. สนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียน
 7. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์เด็กและเยาวชน
 8. พัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ ตอบสนองโครงการพระราชดำริพระบรมวงศานุวงศ์
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง
 1. ศึกษา วิจัย พัฒนา มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางและรูปแบบการดำเนินงานสร้างเสริมทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง
 2. จัดทำและรับรองมาตรฐานด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ
 3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง
 4. พัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทันตสุขภาพของวัยรุ่น
 5. พัฒนาศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างกระแสการดูแลทันตสุขภาพของวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยงแก่ภาคีเครือข่าย
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม ปัจจัยแวดล้อม ของวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง
 7. สนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ
 8. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 1. ศึกษา วิจัย พัฒนา มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางและรูปแบบการดำเนินงานสร้างเสริมทันตสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 3. พัฒนาต้นแบบการจัดบริการสร้างเสริมทันตสุขภาพที่เหมาะสมกับ วัยทำงานและผู้สูงอายุ
 4. พัฒนาศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างกระแสการดูแลทันตสุขภาพของวัยทำงานและผู้สูงอายุแก่ภาคีเครือข่าย
 5. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม ปัจจัยสำคัญ และสถานการณ์ทันตสุขภาพของ วัยทำงานและผู้สูงอายุ
 6. สนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อทันตสุขภาพของวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 7. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 8. พัฒนาต้นแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพทันตสุขภาพในคลินิกทันตกรรม
 9. พัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ ตอบสนองโครงการพระราชดำริพระบรมวงศานุวงศ์
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข
 1. ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี แนวทางการดำเนินงาน คุณภาพและมาตรฐาน ด้านระบบกำลังคนสุขภาพช่องปาก ระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ระบบบริการสุขภาพช่องปาก และเศรษฐศาสตร์สุขภาพช่องปาก
 2. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านระบบกำลังคนสุขภาพช่องปาก ระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
 3. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรแก่ภาคเครือข่าย
 4. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก
 5. ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสม ดำเนินงานสร้างเสริมทันตสุขภาพกลุ่มพิเศษ/กลุ่มเฉพาะ
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 1. พัฒนากลไกการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การวางแผน/โครงการจัดบริการส่งเสริมป้องกันจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ การสนับสนุนให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพช่องปากในส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
 2. จัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการและการจัดบริการสุขภาพช่องปาก จัดบริการบูรณาการในหน่วยบริการ การทำงานเชิงรุกในชุมชน
 3. พัฒนาภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดบริการสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านระบบสุขภาพช่องปากแก่ผู้บังคับบัญชา ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย