คุณกำลังมองหาอะไร?

 
 
คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน
 
    

 

    ประเภทงานทันตกรรมที่ให้บริการ

 

    เวลาทำการ

       วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00น. / 13.00 – 16.00 น.
 
      ** งดให้บริการ  วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย **
 
    เบอร์โทรติดต่อนัดหมาย       0 2590 4119-20
 
 
       ผังการปฏิบัติงาน(FLOW CHART)
       
       อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการทางทันตกรรม คลินิกทันตกรรมกลาง สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
 
       ประเมินความพึงพอใจการรับบริการ
 
       สรุปการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทันตกรรมในคลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน สำนักทันตสาธารณสุข