คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

1. ประชุมชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

3. หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล

4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสำนักสู่ ระดับกลุ่มงาน

5. การถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับบุคคล 

6. แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน SOP  

7. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน  

8. แบบฟอร์มทำเนียบผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

9. คู่มือการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

    ปีงบประมาณ 2565 

10. รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตาม

     คำรับรองการปฏิบัติราชกาสำนักทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ

     พ.ศ. 2565 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

ประจำเดือนธันวาคม 2564

 

ประจำเดือนมกราคม 2565

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ประจำเดือนเมษายน 2565

 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 

ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 

 


1.10 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)

หลักฐานการปฏิบัติราชการ

 

1.12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) 

หลักฐานการปฏิบัติราชการ

 

1.17 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

หลักฐานการปฏิบัติราชการ

 

1.22 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ

หลักฐานการปฏิบัติราชการ 6 เดือนแรก

หลักฐานการปฏิบัติราชการ 6 เดือนหลัง

 

1.26 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

หลักฐานการปฏิบัติราชการ

 

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

หลักฐานการปฏิบัติราชการ 

 

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

หลักฐานการปฏิบัติราชการ

 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หลักฐานการปฏิบัติราชการ

 

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

หลักฐานการปฏิบัติราชการ

 

2.5 ร้อยละการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หลักฐานการปฏิบัติราชการ 

 

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

หลักฐานการปฏิบัติราชการ