คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารสำนักทันตสาธารณสุข

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

ทพ.ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

About Hero 0

ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน

About Hero 1

ทพญ.นนทินี ตั้งเจริญดี

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง

About Hero 2

ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ

About Hero 3

ทพญ.วรมน อัครสุต

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข

About Hero 4

นางปนัดดา จั่นผ่อง

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย

About Hero 5

นางสาวณัชชา เปรมประยูร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 6

นางอัญชลี เที่ยงธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 7