คุณกำลังมองหาอะไร?

 

หลักฐานการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2567

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้: KM และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้: LO

Template

รอบ 5 เดือนแรก

1.1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ปีที่ผ่านมาและเอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน Download
1.1.2 เอกสารแสดงรายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อน Download
1.1.3 คลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน Download
2.2.1 2.2.2 2.2.3 มาตรการขับเคลื่อน แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด และแผนดำเนินการสร้างผลงานวิชาการ Download
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รายกลุ่ม
Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) สำนักทันตสาธารณสุข
Download
เอกสารชี้แจงตัวชี้วัด Download
แผนการสร้างผลงานวิชาการสำนักทันตสาธารณสุขปี 2567 Download
สรุปแบบสำรวจการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแผนพัฒนาตนเอง ปี 2567 Download
   
เดือน ธันวาคม  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Download
one page ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร Download
ความก้าวหน้างานวิชาการประจำเดือนธ.ค.67 Download
   
เดือน มกราคม  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Download
ความก้าวหน้างานวิชาการประจำเดือนม.ค.67 Download
   
เดือน กุมภาพันธ์  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) Download
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Download
coaching TPSA Download
ความก้าวหน้างานวิชาการประจำเดือนก.พ.67 Download
   
เดือน มีนาคม  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
Download
ความก้าวหน้างานวิชาการประจำเดือนมี.ค.67
Download
แผนกิจกรรม 5 เดือนหลังตชว. 2.2 LO ปี 67 Download
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนมี.ค.67 Download
ทบทวนผลการดำเนินงาน LO รอบ 5 เดือนหลัง Download
   
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ LO รอบ5 เดือนแรก ปี2567 Download
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงานสร้าง/พัฒนาผลงานวิชาการ Download