คุณกำลังมองหาอะไร?

ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักทันตสาธารณสุข


ตัวชี้วัดที่ 2.1 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  (Integrity and Tranparency Asesssment : ITA)

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2

ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ตัวชี้วัดที่ 2.3

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.4

ร้อยละการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 3.4 

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)

ตัวชี้วัดที่ 3.6 

ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)

ตัวชี้วัดที่ 3.13

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ  

ตัวชี้วัดที่ 3.14

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่

ตัวชี้วัดที่ 3.19

ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการลดใช้อะมัลกัมทางทันตกรรมภายใต้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

ประจำเดือนพฤศจิกายน


ประจำเดือนธันวาคม

ประจำเดือนมกราคม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประจำเดือนมีนาคม

ประจำเดือนเมษายน

ประจำเดือนพฤษภาคม

ประจำเดือนมิถุนายน

ประจำเดือนกรกฎาคม