คุณกำลังมองหาอะไร?

ลักฐานการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.12.2565
580
0
แชร์
05
ธันวาคม
2565

หลักฐานการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)

ปีงบประมาณ 2566


 

Assessment 

 • ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65 - ก.พ.66)
Download
 • ผลการวิเคราะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 65 -ก.พ. 66)
Download
 • ผลการวิเคราะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค-ก.ค. 66)
Download

 

 

Advocacy / Intervention

 
 • มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน
Download
 • แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน
Download

Management and Governance

 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
Download
 • รายงานผลการกำกับติดตามข้อมูลประจำเดือน

  ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)

 
 • เดือนพฤศจิกายน 2565
Download
 • เดือนธันวาคม 2565
Download
 • เดือนมกราคม 2566
Download
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566
Download
 • เดือนมีนาคม 2566
Download
 • เดือนเมษายน 2566
Download
 • เดือนพฤษภาคม 2566
Download
 • เดือนมิถุนายน 2566
Download
 • เดือนกรกฎาคม2566
Download

ผลผลิตกระบวนการ (OUTPUT)

 
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค 65 - ก.พ. 66)  
 • ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก ในเด็กวัยเรียน
Download
 • รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
Download
รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. -  ก.ค. 66)  
 • เด็กวัยเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มีความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเพียงพอ และมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50
Download
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (OUTCOME)  
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค 65 - ก.พ. 66)  
Download
Download

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน