คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักทันตสาธารณสุข


           

ตัวชี้วัดที่ 2.1

 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Asesssment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 2.2

 

ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ตัวชี้วัดที่ 2.3

 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.4

 

ร้อยละการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 2.5

 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog )เพื่อนำไปเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data)

 

ตัวชี้วัดที่ 3.4

 

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 3.6

 

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)

ตัวชี้วัดที่ 3.7

 

ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)

ตัวชี้วัดที่ 3.8

 

 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่

                                                                                                    

ประจำเดือนพฤศจิกายน

ประจำเดือนธันวาคม

ประจำเดือนมกราคม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประจำเดือนมีนาคม