คุณกำลังมองหาอะไร?

ลักฐานการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) ปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือนหลัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.12.2565
896
0
แชร์
07
ธันวาคม
2565

หลักฐานการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)

ปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือนหลัง

                 

1. Assessment

  • การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 3.4 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี 

      ปราศจากฟันผุ (Caries Free) 

download

  • การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.4 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี (รอบ 5 เดือนหลัง)    

download

  • การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

download

  • ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

download

2. Advocacy/ Intervention

  •  มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

download

  •  มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

download

3. Management and Governance

 

  •   มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
 
          - เดือนเมษายน 2566 download

        - เดือนพฤษภาคม 2566

download

        - เดือนมิถุนายน 2566

download

        - เดือนกรกฏาคม 2566

download
  •  มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

download

4.Output

 

  1. ชุดการเรียนรู้รูปแบบ E-learning เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
download
  1.  ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยในหน่วยบริการสาธารณสุข 

 

      2.1 ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยในหน่วยบริการสาธารณสุข (Online)

download

      2.2 ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยในหน่วยบริการสาธารณสุข (off-line)

download

   3. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านสุขภาพช่องปาก

download

 5. Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด  
 ร้อยละ 75 เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Carie Free) ภายใต้เงื่อนไขการได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 50 ขึ้นไป (ข้อมูล HDC)  download

 

 

 

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน