ผลงานวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้ป่วย กรณีใช้ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะแบบบานพับ-ล็อคยึด


ยุพมาศ บูรณ์ชวาล สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เป้าหมายของการรักษา : เพื่อฟื้นฟูระบบบดเคี้ยว การพูด-การออกเสียง ให้ความสวยงาม และความมั่นใจในการเข้าสังคม ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิธีการรักษา : วางแผนการรักษาโดยลำดับการถอนฟันออกเป็น 3 ครั้ง พร้อมกับปรับเปลี่ยนฟันเทียมเดิมของผู้ป่วย นัดตรวจแก้ไขฟันเทียมและเตรียมช่องปาก รอจนแผลถอนฟันหายเป็นปกติ จึงเริ่มทำฟันเทียมชุดใหม่ ในขากรรไกรบน ออกแบบเป็นฟันเทียมทั้งปากถอดได้ฐานพลาสติก ที่มีลักษณะเว้าหลบซี่ฟัน 11, 21 ในขากรรไกรล่างออกแบบเป็นฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานโลหะ แบบบานพับ-ล็อคนึด โดยมีขั้นตอนการรักษาคล้ายฟันเทียมทั้งปากโดยทั่วไป เพิ่มเติมในส่วนขั้นตอนการลองโครงโลหะในขากรรไกรล่าง และพิมพ์สันเหงือกไร้ฟันในสภาพรับแรง จากนั้นจึงเรียงฟัน และอัดพลาสติก ในวันนัดหมายผู้ป่วยเพื่อใส่ฟันเทียม ควรให้คำแนะนำการถอดใส่ และให้ผู้ป่วยฝึกลองทำด้วยตนเอง จนสามารถทำได้ เน้นย้ำเรื่องการดูแลช่องปาก และการทำความสะอาดฟันเทียม

...

|อ่าน 1323 ครั้ง


Read More

รายงานผู้ป่วย กรณีฟื้นฟูสภาพช่องปาก จากฟันสึกเหตุบดเคี้ยว


กอบชัย ภูมิพาณิชย์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เป้าหมายของการรักษา : เพื่อบูรณะและฟื้นฟูสภาพภายในช่องปาก ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบดเคี้ยว การออกเสียง และความสวยงาม

วิธีการรักษา : ผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี ตรวจพบมีฟันสึกทั้งปาก และได้ให้การวินิจฉัยว่า เป็นการสึกเหตุบดเคี้ยว มีสาเหตุมาจากการสูญเสียฟันหลังจำนวนหลายซี่ ทำให้ฟันที่เหลือน้อยซี่รับแรงมากเกินไป ทำการวิเคราะห์การสบฟัน ประเมินความสูงของใบหน้า และวางแผนการรักษาโดยการทำฟันเทียมติดแน่นบริเวณฟันธรรมชาติ ที่เหลืออยู่ทั้งหมด ร่วมกับฟันเทียมถอดได้โครงโลหะในขากรรไกรบน

...

|อ่าน 946 ครั้ง


Read More

การรักษาทันตกรรมพร้อมมูล ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก


จักรพงศ์ มหาวรรณ สาขาทันตกรรมทั่วไป สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

เป้าหมายของการรักษา : การรักษาแบบทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยรายนี้ เป็นการรักษาทางทันตกรรมแบบประนีประนอม (compromised debtal treatment) มุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถเคี้ยวอาหารได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้สภาวะข้อจำกัดของร่างกาย จิตใจ และสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเป็นผู้พิการ และเป็นผู้สูงอายุ โดยแผนการรักษานั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางแล้ว ควรพิจารณาถึงความสามารถของผู้ป่วย ที่จะตอบสนองต่อการรักษาที่ได้วางแผนเอาไว้ ทั้งนี้ ญาติ และผู้ดูแลได้เข้ามีส่วนร่วม และให้ความเห็นต่อทุกๆ ขั้นตอนของการรักษา ที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพภายในช่องปาก ให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการรักาา และกระตุ้นให้สามารถคงสภาพทันตสุขภาพที่เหมาะสมได้ตลอดไป

วิธีการรักษา : การค้นหาอาการสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และช่องปาก ทำการประเมินความคาดหวัง และทัศนคติของผู้ป่วย และญาติ วางแผนการรักษา โดยบูรณาการความรู้ทางทันตกรรมและทางการแพทย์ นำเสนอ และปรับแผนการรักษา ร่วมกับญาติผู้ป่วย โดยระหว่างการรักาา จะต้องทำการประเมินการตอบสนองต่อแผนการรักษาเป็นระยะๆ จนถึงระยะคงสภาพ

...

|อ่าน 894 ครั้ง


Read More

[ย้อนกลับ]