หน้าแรก โครงการฟันเทียมพระราชทาน ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
สมัครเข้าใช้งานระบบ  ลืม password
 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุ 80 / 90 ฟันดี (2547-2556)
  ผู้สูงอายุ 80 / 90 ฟันดี  

 

ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก


สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ


โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
ตุลาคม ๒๕๖๐ เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
Friend link
1. อ่าน: 133 10กค.61 09:38:22
2. อ่าน: 659 29มิย.61 12:00:40
3. อ่าน: 713 17พค.61 13:31:40
4. อ่าน: 281 12มีค.61 09:56:50
5. อ่าน: 1386 15มค.61 14:12:04
6. อ่าน: 1611 22ธค.60 09:05:29
7. อ่าน: 195 12ธค.60 09:27:39
8. อ่าน: 1955 7ธค.60 15:35:46
9. อ่าน: 2188 27ตค.60 16:19:55
10. อ่าน: 2767 27ตค.60 09:36:17
ทั้งหมด.......
Friend link


โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๙

โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๘

โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗

โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๕รายงานผล การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 7พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระราชทานนาม "ฟันเทียมพระราชทาน"


ในหลวง กับงานทันตกรรม


พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวิชาชีพทันตแพทย์ และปวงชนชาวไทย

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม


ผู้สูงอายุฟันดี วัย 80 ปี / 90 ปี ปี 2547-2560ผู้สูงอายุ ฟันดี วัย 80 ปี / 90 ปี ปี 2560โครงการฟันเทียมพระราชทานปี 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (เฉพาะจังหวัดต้นแบบ 22 จังหวัด ลำปาง, เชียงราย, พิษณุโลก, ตาก, ชัยนาท, อ่างทอง, นครนายก, สมุทรสาคร, นครปฐม, สมุทรปราการ, ชลบุรี, จันทบุรี, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, หนองคาย, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ตรัง และ พัทลุง)


 • โครงการและตารางการประชุม
 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(23จังหวัด)

 • โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องรูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการเป็นผุ้สูงอายที่มีสุขภาพช่องปากดี ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี


  การประกวด ๑๐ ยอดฟันดี วัย ๘๐ และ ๙๐ ปี ในโครงการณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี  แบบสำรวจข้อมูลกรอบอัตรากำลังและข้อมูลการศึกษาต่อของทันตบุคลากร ปี 2558 (เฉพาะจังหวัดต้นแบบ 22 จังหวัด)
  (ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558)


  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบบริการทางทันตสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดต้นแบบ 
  วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (เฉพาะจังหวัดต้นแบบ 22 จังหวัด ลำปาง, เชียงราย, พิษณุโลก, ตาก, ชัยนาท, อ่างทอง, นครนายก, สมุทรสาคร, นครปฐม, สมุทรปราการ, ชลบุรี, จันทบุรี, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, หนองคาย, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ตรัง และ พัทลุง)

 • โครงการและตารางการประชุม
 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(22จังหวัด)


 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสุขภาพช่องปากเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
  วันที่ 24-25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

 • โครงการและตารางการประชุม
 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายเครือข่ายฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 • โครงการและตารางการประชุม
 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 • หนังสือแจ้งรายการจัดส่งสิ่งสนับสนุนโครงการฟันเทียมพระราชทาน ปีงบประมาณ 2558

 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 • หนังสือขอความอนุเคราะห์ในโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 • เป้าหมายเบื้องต้นโครงการฟันเทียมพระราชทาน


 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรั
  วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร

 • โครงการและกำหนดการประชุม
 • หนังสือเชิญประชุม
 • เอกสารการประชุม
     - การบรรยาย เรื่องงาน NCD ใน Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก
     โดย ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย

     - การบรรยาย เรื่องทิศทางการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบูรณาการ
     โดย ทพญ.สุปราณี ดาโลดม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

     - การบรรยาย เรื่องมาตรการการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
     โดย ทพญ.วรางคนา เวชวิธี สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

     - อภิปรายเรื่อง การจัดบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน สถานบริการระดับ รพ. และ รพ.สต.
     ทพญ.สุมิตรา โยธา โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง
     ไฟล์แบบฟอร์มต่างของ ทพญ.สุมิตรา โยธา
     นส.นวลละออ โชติญาณวงษ์ โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
 • การบรรยาย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
     โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การบรรยาย เรื่อง รอยโรคที่พบในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
     โดย ทพญ. พัชรี กัมพลานนท์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 •  

  งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Caries Control throughout Life in Asia” จัดโดย มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงสาธารณสุข และทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ the World Health Organization (WHO), International Association for Dental Research (IADR) and World Dental Federation (FDI) วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 Beyond Resort จังหวัดกระบี่

 • โครงการ
 • กำหนดการประชุม
 • กำหนดการประชุม(ไทย)
 •  

  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องรูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากก่อนการเป็นผู้สูงอายที่มีสุขภาพช่องปากดี


  โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม ๒๕๕๖ เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย
  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 • แบบรายงานกิจกรรมการรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข

 • คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๑๙๗๑/๒๕๕๓" เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ


  โครงการฟันเทียมพระราชทาน 2554


  โครงการฟันเทียมพระราชทาน 2553

   

  โครงการฟันเทียมพระราชทาน 2552