หน้าแรก โครงการฟันเทียมพระราชทาน ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Download ข้อมูลข่าวสาร บทความวิจัย

[ Thai | Eng ]

ห้องพระมหากรุณาธิคุณ

Username 
Password 
  จำข้อมูลการเข้าระบบไว้
   
ลงทะเบียน  ลืม password
 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

 

ผู้สูงอายุ 80 / 90 ฟันดี (2547-2556)
  ผู้สูงอายุ 80 / 90 ฟันดี  

 

ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก


สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ


โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
ตุลาคม ๒๕๖๐ เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
Friend link
1. อ่าน: 393 20กย.60 19:30:54
2. อ่าน: 236 20กย.60 15:48:46
3. อ่าน: 56 20กย.60 15:47:37
4. อ่าน: 58 20กย.60 15:43:02
5. อ่าน: 353 21สค.60 11:57:54
6. อ่าน: 396 31กค.60 15:11:05
7. อ่าน: 136 7มิย.60 16:35:46
8. อ่าน: 167 1มิย.60 09:24:23
9. อ่าน: 588 8พค.60 14:09:34
10. อ่าน: 486 24มีค.60 17:15:46
ทั้งหมด.......
Friend link


โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๙

โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๘

โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗

โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๕รายงานผล การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 7พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระราชทานนาม "ฟันเทียมพระราชทาน"


ในหลวง กับงานทันตกรรม


พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวิชาชีพทันตแพทย์ และปวงชนชาวไทย

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม


ผู้สูงอายุฟันดี วัย 80 ปี / 90 ปี ปี 2547-2560ผู้สูงอายุ ฟันดี วัย 80 ปี / 90 ปี ปี 2558โครงการฟันเทียมพระราชทานปี 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (เฉพาะจังหวัดต้นแบบ 22 จังหวัด ลำปาง, เชียงราย, พิษณุโลก, ตาก, ชัยนาท, อ่างทอง, นครนายก, สมุทรสาคร, นครปฐม, สมุทรปราการ, ชลบุรี, จันทบุรี, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, หนองคาย, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ตรัง และ พัทลุง)


 • โครงการและตารางการประชุม
 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(23จังหวัด)

 • โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องรูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการเป็นผุ้สูงอายที่มีสุขภาพช่องปากดี ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี


  การประกวด ๑๐ ยอดฟันดี วัย ๘๐ และ ๙๐ ปี ในโครงการณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี  แบบสำรวจข้อมูลกรอบอัตรากำลังและข้อมูลการศึกษาต่อของทันตบุคลากร ปี 2558 (เฉพาะจังหวัดต้นแบบ 22 จังหวัด)
  (ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558)


  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบบริการทางทันตสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดต้นแบบ 
  วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (เฉพาะจังหวัดต้นแบบ 22 จังหวัด ลำปาง, เชียงราย, พิษณุโลก, ตาก, ชัยนาท, อ่างทอง, นครนายก, สมุทรสาคร, นครปฐม, สมุทรปราการ, ชลบุรี, จันทบุรี, ร้อยเอ็ด, อุดรธานี, หนองคาย, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ตรัง และ พัทลุง)

 • โครงการและตารางการประชุม
 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(22จังหวัด)


 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสุขภาพช่องปากเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
  วันที่ 24-25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

 • โครงการและตารางการประชุม
 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายเครือข่ายฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 • โครงการและตารางการประชุม
 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 • หนังสือแจ้งรายการจัดส่งสิ่งสนับสนุนโครงการฟันเทียมพระราชทาน ปีงบประมาณ 2558

 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 • หนังสือขอความอนุเคราะห์ในโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 • เป้าหมายเบื้องต้นโครงการฟันเทียมพระราชทาน


 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรั
  วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร

 • โครงการและกำหนดการประชุม
 • หนังสือเชิญประชุม
 • เอกสารการประชุม
     - การบรรยาย เรื่องงาน NCD ใน Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก
     โดย ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย

     - การบรรยาย เรื่องทิศทางการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบูรณาการ
     โดย ทพญ.สุปราณี ดาโลดม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

     - การบรรยาย เรื่องมาตรการการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
     โดย ทพญ.วรางคนา เวชวิธี สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

     - อภิปรายเรื่อง การจัดบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน สถานบริการระดับ รพ. และ รพ.สต.
     ทพญ.สุมิตรา โยธา โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง
     ไฟล์แบบฟอร์มต่างของ ทพญ.สุมิตรา โยธา
     นส.นวลละออ โชติญาณวงษ์ โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
 • การบรรยาย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
     โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การบรรยาย เรื่อง รอยโรคที่พบในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
     โดย ทพญ. พัชรี กัมพลานนท์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 •  

  งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Caries Control throughout Life in Asia” จัดโดย มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงสาธารณสุข และทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ the World Health Organization (WHO), International Association for Dental Research (IADR) and World Dental Federation (FDI) วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 Beyond Resort จังหวัดกระบี่

 • โครงการ
 • กำหนดการประชุม
 • กำหนดการประชุม(ไทย)
 •  

  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องรูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากก่อนการเป็นผู้สูงอายที่มีสุขภาพช่องปากดี


  โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม ๒๕๕๖ เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย
  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 • แบบรายงานกิจกรรมการรณรงค์จัดบริการทางทันตสาธารณสุข

 • คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๑๙๗๑/๒๕๕๓" เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ


  โครงการฟันเทียมพระราชทาน 2554


  โครงการฟันเทียมพระราชทาน 2553

   

  โครงการฟันเทียมพระราชทาน 2552

   

   

  ร่วมคืนรอยยิ้มที่สดใส ให้ผู้สูงวัย

  ในโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน"

  การสูญเสียฟันจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัย ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยด้วย


  ยังมีผู้สูงวัยในประเทศไทยประมาณ 4 ล้านคน ที่ยังต้องการใส่ฟันเทียม (ฟันปลอม) ส่วนใหญ่ต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปาก เนื่องจากการใส่ฟันเทียมเป็นเทคโนโลยีที่มีค่าใช้จ่ายสูง การใส่ฟันเทียมทั้งปาก 1 ราย มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 บาท จึงจำเป็นต้องใช้เงินถึง 320 ล้านบาทในโครงการฯ งบประมาณเฉพาะภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอที่จะใส่ฟันเทียมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยได้อย่างทั่วถึง


  จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน" โดยสมทบค่าใช้จ่ายในการทำฟันเทียม ตามแต่จิตศรัทธาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โทร. 0-2590-4113, 4117, 4118


  โครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน"
  เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ในวาระมหามงคล 80 พรรษา ในปี 2550

  ชื่อบัญชี : กองทุนโครงการ "ฟันเทียมพระราชทาน"


  เลขที่บัญชี 142-0-00863-3 ... บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข

   

  **ปฏิทินกิจกรรม โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ